علی اکبر ر.

کارشناس فنی و تخصی فروش(مهندسی فروش)

رزومه