علی اکبر ر.

کارشناس ارشد فروش(مهندسی فروش)

رزومه