ندا ن.

کارمند واحد فروش و انبار ثبات سیستم و. کارمند تولید

رزومه