ندا د.

کارمند هتل (رزرویشن ، پذیرش ) ، سوپروایزر ، روابط عمومی ، کارمند بخش بازرگانی ،

رزومه