مریم ز.

رییس دفتر ، مدیر منابع انسانی ،مدیر داخلی، مسئول دبیرخانه، کارشناس تولید محتوا،

رزومه