علی ر.

اپراتور دستگاه های چاپ 4 و 5رنگ MANrolandو hiprint

رزومه