نیوشا ی.

عضو تیم طراحی و متره برآورد در دفتر فنی

رزومه