سامان .

گروه نوآوری بن دا (شرکت نیروی شمس قشم)

رزومه