رضا د.

مدیر تولید-قائم مقام مدیر کارخانه.درحال حاضر به امر مدیریت تولید در سازمان فعلی

رزومه