یعقوب ت.

مدیر ارشدکارشناسی ومشاوره حقوقی و تنظیم قرارداد و وکالت قبول داوری در دعاوی حقوق

رزومه