هانیه ص.

مسئول دفتر مدیریت بازاریابی و کارشناس پشتیبانی فروش

رزومه