هانیه ص.

کارشناس فروش - کارشناس خدمات پس از فروش - مسئول دفتر

رزومه