امیرحسین ذ.

مسئول کنترل پروژه و دستیاز مدیر پروژه

رزومه