علی .

مایا زیست فرآیند ( گروه صنعتی گلرنگ )

رزومه