سید محمد مهدی خ.

خبرنگار و مشاور اجرایی - مدیر روابط عمومی - مدیر داخلی

رزومه