فریبا ه.

کارشناس و سرپرست امور بازرگانی خارجی و سرپرست فروش

رزومه