عبداله م.

مدیر آی تی و همکاری در بخش معماری

رزومه