سید امیررضا آ.

مدیر فروش و بازاریابی تهران

رزومه