محمد مهدی ف.

سرپرست کنترل کیفیت و نظارت پروژه تجاری مسکونی اندیشه

رزومه