استخدام منشی واحد فروش (خانم)

مجموعه تولیدی ، تحقیقاتی و آموزشی