استخدام سرپرست تیم بازاریابی(سوپروایزر) (آقا)

پیشگامان دانش و فناوری آمیتیس (تپسی)