استخدام جوشکار صنعتی ومونتاژ کارحرفه ای (آقا)

شرکت نمک های باریم و استرانسیم آسیا