استخدام سرپرست کارگاه (آقا)

شرکت نمک های باریم و استرانسیم آسیا