استخدام سرپرست انبار در یک واحد تولیدی بصورت شیفتی (آقا)

شرکت GKB