استخدام منشی.مسئول دفتر (خانم)

بازرگانی شینیز پارس