استخدام متخصصین برنامه نویس

سیستم های اندازه گیری نوین انرژی ایران (سانا)