استخدام سرپرست توسعه و تحقیقات بازار

گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل