استخدام منشی و مسئول دفتر انجمن صنفی (خانم)

گروه صنعتی وحید