استخدام منشی و مسئول دفتر (خانم)

شرکت تعاونی تولید و پرورش میگو صدر دریا