استخدام در رشته کامپیوتر جهت شرکت نیمه دولتی

کوروش پلاست ایرانیان