جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'اهمیت و نحوه نگارش رزومه'

کارشناس خانم مهندس عمران

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۱۸ مهر ۱۳۹۶

شماره آگهی
:  ۳۶۵۰۲


شرح وظایف:

به یک نفر کارشناس خانم مهندس عمران،
آشنا به امور دفتر فنی شرکت
مهندسین مشاور (امور مناقصات و قراردادها) نیازمندیم.

دانش و مهارت کار:

آشنا به امور دفتر فنی شرکت مهندسین مشاور (امور مناقصات و قراردادها)