استخدام مهندس فروش در زمینه منابع تغذیه مخابراتی

شرکت مهندسی آردین صنعت پایدار