جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

محل استخدام:
گروه شغلی:

  
  

پادکست 'درباره سردرگمی شغلی'
کارشناس فروش و بازرگانی


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / یافت اباد

حسابدار و کارشناس مالی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / متروی شریعتی

کارشناس حسابداری،کاردان حسابداری ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / خیابان فایم مقام فراهانی

استخدام رئیس حسابداری و ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / میدان فاطمی

کارشناس حسابداری ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شهید بهشتی

رییس حسابداری و مالی


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / شمال شهر

کارشناس حسابداری ...


حداقل ۵ سال سابقه
تهران / جمهوری تقاطع حافظکارشناس حسابداری خانم

شرکت
:  شرکت مهندسی باربد

مکان شغل

حقوق دريافتی
:  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰  الی  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ریال در ماه

گروه شغلی

سطح شغل
:  کارشناس / کارمند میانی

سابقه مورد نیاز
:  سابقه کار نیاز نیست

مدت استخدام
:  مسـتمـر

تاريخ انتشار آگهی
:  ۲۲ دي ۱۳۹۵

شماره آگهی
:  ۳۴۱۵۶


درباره محل کار:

شرکت مهندسی باربد، تولید کننده سخت افزار

شرح وظایف:

کارشناس حسابداری. خانم.
انجام امور حسابداری شرکت سخت فزاری.
شامل امور جاری، امور مربوط به مالیات و اظهارنامه ها و ارزش افزوده و عملکرد و بیمه.
حداکثر سن: ۳۰ سال.

دانش و مهارت کار:

لیسانس حسابداری.
آشنایی کامل با امور مالیات عملکرد و ارزش افزوده و بیمه.

شرایط حقوق و مزایا:

حقوق ثابت و اضافه کاری
برقراری بیمه و مزایا از روز اول