شرکت مهندسی باربدطراح و تولیدکنندۀ سخت افزار و قطعات الکترونیکی. فعال در زمینۀ الکترونیک، سخت افزار، نرم افزار و شبکه.

فرصت های شغلی موجود در شرکت مهندسی باربد

کارشناس طراح وب سایت