جستجوی فرصت شغلی

کلمات کلیدی را وارد کنید:

مکان:
دسته بندی شغل:

  
  

پادکست 'درباره مسیر شغلی بدانیم'


موردی در بانک اطلاعاتی یافت نشد. شرط جستجو شده شما اینچنین بود:

همگی موارد باید در مکان 'کل' و 'شهر' باشند

شاید مایل باشید تا شرایط جستجو خود را کمی تعدیل نموده و به بررسی پیشنهادات زیر بپردازید.

پيشنهاد ۱:
همگی موارد باید در مکان 'کل' يا 'شهر' باشند
جستجو کنمعرفی این صفحه به دوستان


منشی و مسؤول دفتر


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / جمهوری

منشی مدیر عامل، مسئول


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / آرژانتین

مسئول امور بازرگانی ...


حداقل ۳ سال سابقه
تهران / جمهوری اسلامی

منشی آشنا به امور


بدون نیاز به سابقه
تهران / مطهری-سهروردی

کارمند اداری فروش ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / صادقیه

مدیریت بازاربابی و فروش


حداقل ۱۰ سال سابقه
تهران / شهرک غرب

کارشناس امور بازرگانی ( ...


حداقل ۱ سال سابقه
تهران / یوسف آباد